Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w Riverside Hotel s.c.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w Riverside Hotel s.c. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Riverside Hotel s.c. W. Lewandowska W. Kaczmarek

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@hotel.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

dot. monitoringu

W Riverside Hotel s.c. Wioletta Lewandowska Wojciech Kaczmarek prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Riverside Hotel s.c. W. Lewandowska W. Kaczmarek. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytanie na adres e-mailowy : w.lewandowska@riversidehotel.pl

Skontaktuj się z nami